BTW : BE 0807.094.042      Gratis levering bij bestellingen vanaf €150,-

Inleiding

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.delivino.drift-media.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen Delivino en dee koper komt tot stand op het moment dat u de doorDelivino gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Delivino behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Delivino bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij Delivino geschiedt uitsluitend vooraf  via de andere voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Zodra Delivino de betaling heeft ontvangen zal de levering plaatsvinden.

Bestellingen kunnen ook cash betaald worden bij afhaling.

In geval van niet tijdige betaling is SSL technologie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

Uw bestelling wordt ofwel door Delivino geleverd ofwel door een transportmaatschappij. Normaal gezien worden de bestellingen binnen de 3 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd.

De door Delivino opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Elke bestelling kan afgehaald worden, op afspraak. Afhaaladres: Sint Barbarastraat 36, 9990 MALDEGEM

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Levering door transportmaatschappij geschiedt met een transportfirma. Voor meer info over onze logistieke partners gelieve ons te contacteren. Indien u niet aanwezig bent bij de levering wordt een bericht achtergelaten door de koerierdienst. U kan dan met hen contact opnemen voor een tweede aanbieding (zonder kosten) af te spreken

De leverings-of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Delivino hanteert voor België een transportkost in functie van uw aankoopbedrag excl. BTW. Voor Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg hanteren we een aangepaste transportkost. Alle andere wensen/vragen te bespreken via onze contactpagina.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Delivino is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Jaartallen in de loop van het jaar veranderen zonder voorafgaande verwittiging.

Alle flessen hebben een inhoud van 75 cl tenzij anders vermeld.

De producten aangeboden door Delivino voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat Delivino  op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Delivino. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Delivino  heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 20 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Delivino betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen.

Wanneer een product zichtbaar beschadigd is, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
Delivino, Sint Barbarastraat 36 , 9990 MALDEGEM

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?

Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Delivino  te melden.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Delivino geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Delivinoniet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Delivinoheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Delivino haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Delivino opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Delivino niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en accijnzen. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Als Delivino met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Delivino niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen zonder voorafgaande verwittiging

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Delivino  of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Delivino  behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Delivino, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Delivino levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal  Delivino de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Delivino  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.Delivino geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Delivino kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Delivino verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.